Financieel jaarverslag 2018 - toelichting jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is voor de eerste maal opgemaakt in het door het bisdom geadviseerde nieuwe boekhoudprogramma Exact Online. Het is een heel karwei geweest om het nieuwe programma te begrijpen en er mee om te gaan. De presentatie van de cijfers vindt nu nog op de oude wijze plaats. Dit jaar zal ook de ledenadministratie van Navision worden omgezet naar DocBase en vervolgens worden gekoppeld aan Exact Online. De implicaties van deze omzetting zijn nog niet duidelijk. Het is belangrijk om bij de conversie de ledenadministrateurs nauw te betrekken. Tot en met 2017 werd de boekhouding opgesteld door mevrouw Ria van Liere. Dit jaar heb ik het zelf gedaan onder begeleiding van Schipper Accountants. Bijgaand tref je de toelichting aan op de cijfers 2018. Je vindt zowel een vergelijking van de resultatenrekening met de jaarrekening van 2017 als met de begroting 2018.

Baten
- De "kerkbijdragen" bedragen € 144.914,91 en zijn bijna € 7.000, - lager dan in 2017 en € 11.000, - lager dan de begroting. Voor een deel wordt dit toegeschreven aan het niet meesturen van de acceptgiro's in de parochiekern Zuidoost maar ook de verdere ontkerkelijking is hier debet aan.

- Het "plaatsengeld" en "collecten eigen kerk" bedragen gezamenlijk € 33.638,02 en is bijna € 6.000, - hoger dan in 2017 en is nagenoeg gelijk aan de begroting van € 33.500. Deze toename vindt vooral plaats bij de Emmaüskerk in Terneuzen en is begonnen na de verbouwing in 2017.

- Voor "uitvaarten", "stipendia", "huwelijken" en "overige kerkelijke diensten" ontving de parochie € 29.295,98. Dit is ca. € 4.500, - minder dan in 2017 en € 5.500, - minder dan de begroting. De afname is vooral te wijten aan minder uitvaarten.

- Bij "ontvangen collecten van derden" zien we een belangrijke toename van € 11.774,38. Dit komt doordat de inkomsten van de Vastenactie op een andere wijze worden geadministreerd dan in de voorgaande jaren.

- De inkomsten van "kerken, landerijen etc." bedragen € 10.673,74 en zijn hiermee € 8.265,42 lager dan in 2017. Dit komt door het wegvallen ven de inkomsten van de schotelantennes van de Cuyperskerk. Een nieuwe inkomstenbron is verhuur van de ontmoetingsruimte voor cursussen van het bisdom; dit bracht € 1.550, - op.

- Er zijn een aantal mutaties geweest bij de obligaties; zie verder de toelichting bij de balans. Dit resulteerde in positieve "koersresultaten effecten" van € 4.527.80, -. De ontvangen "rente obligaties" bestaat uit € 9.750, - van beleggingen bij het bisdom en € 24.987,92 beleggingen op de Effectenbeurs. De rente inkomsten zijn bijna € 13.000, - meer dan in 2017 en ruim € 3.100, - meer dan de begroting.

- De "begraafplaats grafrechten" ad. € 6.763,59 heeft betrekking op vrijval van de grafrechten van de begraafplaatsen Zuiddorpe, Philippine en Sluiskil. De inkomsten ad.€ 14.297,95 van de "begraafplaats onderhoud" zijn afkomstig van de begraafplaats van Westdorpe.

- De "incidentele baten totaal" hebben betrekking op een ontvangen legaat van € 5.000, - waaraan geen verplichtingen gekoppeld zijn. Tevens wordt hier de vrijval geadministreerd van "vooruitbetaalde diensten" ad. € 10.981,40. Tegen over dit bedrag staan al jaren geen verplichtingen meer. Om deze reden is het dan ook verantwoord om deze voorziening aan de baten toe te voegen.

Lasten - De "kosten gewoon onderhoud", ook wel klein onderhoud genoemd, bedragen € 5.279,85 en zijn € 7.300,65 lager dan in 2017 en zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. De kosten in verband met het groot onderhoud worden verantwoord op de balansposten "voorziening groot onderhoud" en "overige voorzieningen". De post "overige voorzieningen" is destijds opengesteld voor de ontvangsten van de te verkopen kerken en overig onroerend goed. Vanuit deze post is onder ander de verbouw van de Emmauskerk en het parochiecentrum gefinancierd.

- De "energiekosten" zijn € 4.601,05 lager dan in 2017 en ook ruim € 3.500, - lager dan de begroting. Voor een deel is dit toe te schrijven aan de verkoop van het RPC in Sluiskil.

- De "betaalde huur, rente, erfpacht" heeft vooral betrekking op de huur inclusief energiekosten van de ontmoetingsruimte in Axel groot € 7.486,80.

- De jaarlijkse "afschrijvingen" van het parochiecentrum bedragen € 6.500, -.

- Voor meer informatie van de "persoonskosten" zie bijgaande specificatie. De salariskosten van de pastores zijn hoger dan gepland. Dit houdt verband met nieuwe en hogere CAO afspraken.

- De "afdracht solidariteitsfonds" en "afdracht dekenaat" is nagenoeg gelijk aan 2017 en de begroting.

- De "kosten erediensten" en de "kosten pastoraal" zijn nagenoeg gelijk aan 2017. De "kosten parochiebladen" zijn in 2017 € 1.284,94 lager. Ten opzichte ven de begroting zijn deze kosten € 1.414,13 hoger.

- De hogere "afdrachten collecten van derden" houden verband met de al eerder vastgestelde andere wijze van administratie van de afdracht van de Vastenactie.

- De "begraafplaats onderhoud kosten" heeft alleen betrekking op de begraafplaats van Westdorpe. In het bedrag van € 13.964,57 is ook opgenomen de huur voor De Kirke groot € 3.000, - voor het gebruik van de kapel, de sacristie en de werkplaats voor de begraafplaats.

- De "beheerkosten" betreft een groot scala aan allerlei soorten kosten. Voor meer informatie over de "administratiekosten", "kopieerkosten", "porti-, telefoon- en internetkosten" en "inningskosten kerkbijdragen" zie bijgaande specificatie. Een paar opmerkingen: a) gebruik Navison kost € 2.400,00; na omschakeling naar Exact Online en DocBase worden deze kosten naar verwachting (behoorlijk) lager. b) kopieerkosten hebben vooral betrekking op aanschaf cartridges en onderhoud aan de kopieermachine. In 2018 waren er twee grote onderhoudsbeurten die respectievelijk € 800,56 en € 830,06 kostten.

- De "advieskosten" betreffen communicatieadviseur Bianca Moothamer € 1.367,71 en Schipper Accountants € 1005,52.

- De "overige beheerskosten" ad. € 1.716,93 zijn vooral de kosten voor koffie, thee, koekjes etc. maar ook schoonmaakmiddelen voor het parochiecentrum.

- De "de incidentele lasten" ad. € 1.094,28 zijn voor het merendeel de kosten rondom de uitvaart van pastoor Miel Erpelinck, zoals advertentie in de krant, rouwkrans en extra bidprentjes.

Conclusie
Het jaar 2018 sluiten we af met een tekort van € 64.398.08. Dit is € 8.76,68 lager dan in 2017 maar ruim € 15.000, - hoger dan de begroting. In 2019 wordt het exploitatieresultaat positief beïnvloed door afname van de personele bezetting van een 0.5 fte. Zorgelijk blijft de inkomstenkant. De kerkbijdragen brokkelen al jaren af en van de kerkelijke diensten wordt ook minder gebruik gemaakt. Hier tegenover staat wel een toename van collectegelden. In 2019 ronden we het groot onderhoud / schilderwerk af van de kerken van Zuiddorpe en Philippine. En tevens richten we twee devotiekapellen in, in de Cuyperskerk en in de Willibrordustoren. Voor al deze investeringen is naar verwachting € 100.000, - benodigd. Na opname van deze geldmiddelen zijn de "voorziening groot onderhoud" en de "overige voorzieningen " nagenoeg uitgeput. Vanaf 2020 zullen we nieuwe voorzieningen moeten vormen voor toekomstig onderhoud wat een extra belasting vormt voor de exploitatierekening.

Carel van Waes, Terneuzen, 20 april 2019